สีประจำโรงเรียน

   
 


โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ (สามัญ) 3-4 ถ.ผดุงภัคดี  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา  90110
โทรศัพท์ (074) 243741 , 243905  โทรสาร : (074) 354299

Copyright @ 2006 งานสารสนเทศ ฝ่ายงานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์