วิชา เทคโนโลยี 5 (รหัส ง 23102 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง โครงสร้างโปรแกรม ( C ) จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.จตุพร บุญทิพย์ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในกานเขียนโปรแกรม มีกี่รูปแบบ
   ก. 3 รูปแบบ
   ข. 4 รูปแบบ
   ค. 5 รูปแบบ
   ง. 6 รูปแบบ

ข้อที่ 2)
"เป็นโครงสร้างขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง ทำงานจากบนลงล่าง หรือทำงานจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดและแต่ละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น" ข้อความดังกล่างคือโครงสร้างรูปแบบใด
   ก. โครงสร้างแบบทำซ้ำ
   ข. โครงสร้างแบบตามลำดับ
   ค. โครงสร้างแบบมีเงื่อนไข
   ง. โครงสร้างทำงานเฉพาะเงื่อนไขที่เป็นจริง

ข้อที่ 3)
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของโครงสร้างแบบมีทางเลือก
   ก. โครงสร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใด โดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่
   ข. โครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง และประมวลผลเพียงครั้งเดียว
   ค. โครงสร้างแบบมีการตรวจสอบเงื่อนไขในการทำงซ้ำทุกครั้งก่อนดำเนินการกิจกรรมใดๆ และจะหยุดเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ
   ง. โครงสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไข ซึ่งมี 2 แบบ คือ do while , do until

ข้อที่ 4)
"โครงสร้างที่มีขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนได้รับการประมวลผลมากกว่า 1 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นแยู่กับเงื่อนไขบางประการ โครงสร้างแบบนี้ต้องมีการตัดสินใจในการทำงานซ้ำ" เป็นลักษณะของโครงสร้างแบบใดต่อไปนี้
   ก. โครงสร้างแบบมีวัฒนธรรม
   ข. โครงสร้างแบบเรียงลำดับ
   ค. โครงสร้างแบบตามลำดับ
   ง. โครงสร้างแบบทำซ้ำ

ข้อที่ 5)
จากภาพ คือโครงสร้างแบบใด
   โครงสร้างตามลำดับ
   โครงสร้างเรียงลำดับ
   โครงสร้างทางเลือก
   โครงสร้างทำซ้ำ

ข้อที่ 6)
จากภาพ คือโครงสร้างแบบใด
   โครงสร้างแบบตามลำดับ
   โครงสร้างแบบโรงเรียน
   โครงสร้างแบบเงื่อนไข
   โครงสร้างแบบมีทางเลือก

ข้อที่ 7)
จากภาพ คือโครงสร้างแบบใด
   โครงสร้างแบบมีทางเลือก
   โครงสร้างแบบตามลำดับ
   โครงสร้างแบบตามลำพัง
   โครงสร้างแบบทำซ้ำ

ข้อที่ 8)
โครงสร้างแบบมีทางเลือกสามารถแบ่งได้กี่ประเภท
   ก. 3 ประเภท
   ข. 4 ประเภท
   ค. 5 ประเภท
   ง. 6 ประเภท

ข้อที่ 9)
จากภาพ เป็นโครงสร้างแบบมีทางเลือกประเภทใด
   ก. คำสั่งเลือกแบบซ้อนกัน
   ข. คำสั่งแบบหลายทางเลือก
   ค. เลือกทำงานเฉพาะเงื่อไขเป็นเท็จ
   ง. เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ

ข้อที่ 10)
ภาพใดต่อไปนี้ใช้สัญลักษณ์ผิด
   ก.
   ข.
   ค.
   ง.คลิ๊กที่นี่เพื่อปิดหน้านี้ครับ